Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Websy  

CVR: 2937 0974 

 1. Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt

2. Tilbud
Alle tilbud der ikke angiver en acceptfrist, er gyldigt i 10 dage fra tilbuddets dato.  
 

3. Priser 
Prisen for konsulentydelserne følger Websys gældende prisliste. Alle priser er i danske kroner eksklusive moms. 

3.2 Medmindre andet er aftalt skriftligt med Websy vil fakturering af arbejde på time basis ske løbende i alle projekter. 

3.3 Udgifter til materialer og ydelser, som leveres af tredje part til et givent projekt, vil blive faktureret løbende som udgiften opstår.  

3.4 Priser for konsulentydelser (alle opgaver) i Websy er se prisliste

4. Betaling
4.1 Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Websy har som standart 8 dages betalingsfrist på alle faktura.  
 

4.2. Såfremt leveringen af et projekt udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber – med mindre Websy skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Websy, som om levering var sket til aftalt tid. 
 

4.3. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Websy berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med Nationalbankens fastsatte udlånsrente plus 7%. 

4.4. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på Websy, som ikke er skriftligt anerkendt af Websy, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund at modfordringer af nogen art. 

4.5 Websy vil ved ubetalt faktura forbeholde sig retten til, at fakturaer den tid der vil blive brugt på at udrede det ubetalte.

5. Ejendomsforbehold 
5.1. Websy forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til Websy 

5.2 Opgaver løst af Websy, som fx design, tekster, websites og tilsvarende øvrige projekter kan ikke overdrages eller videresælges til tredje part uden forudgående skriftlig aftale herom. 

5.3. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget. 
 

6. Levering
6.1 Levering sker som udgangspunkt digitalt efter aftale

6.2 Ved levering af fysisk materiale sker leveringen med fragtmand, på købers regning, hvis ikke andet er aftalt. 

7. Produktinformation
Oplæg, tegninger, design, billeder, grafik, detaljerede tilbud, priser o. lign., som er udleveret af Websy før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Websy ejendom og må ikke videregives til tredje part eller bruges til andre formål end det aftalte – uden skriftlig aftale.

8. Produktændringer 
Websy forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber. 

9. Mangler og reklamation 
9.1. Ved levering skal køber straks foretage en undersøgelse af det solgte/leverede, som ordentlig forretningsbrug kræver.

9.2. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give Websy skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre krav på manglen. 

9.3. Efter Websy`s valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. 

9.4. Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 9.3. ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning. 

9.5. Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for Websy, kan denne ikke senere gøre sig gældende.  

9.6. Forandring af eller indgreb i det solgte uden Websy skriftlige samtykke fritager Websy for enhver forpligtelse. 
 

10. Ansvarsbegrænsning
10.1 Et erstatningskrav overfor Websy kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte produkt.

10.2. Websy hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

11. Returnering
11.1. De solgte ydelser og vare modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og accept med Websy.

11.2 Såfremt kundens returnering af varer medfører udgifter for Websy forbeholder Websy sig retten til direkte at viderefakturere disse udgifter til kunden. 

12. Produktansvar 
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er Websy ikke ansvarlig for driftstab, avancetabeller andet indirekte tab.

Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

13. Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret. 

14. Markedsføring af egne design og løsninger
Websy forbeholder sig ret til at anvende dele af kundernes designs i egen markedsføring af Websy. 
 

15. Vedligeholdelsesaftale
Jeg udfører vedligehold på de websites jeg har bygget jf. aftale. 
Vedligeholdelsesaftalerne er fortløbende, og opsiges de inden periodes udløb, så refunderes evt. restperiode ikke. 

 

Timer faktureres løbende.

Ved projekter som fx websites opbygning, faktureres 50% ved opstart og 50% ved aflevering. 

Jeg laver gerne tilbud, men faste rammer i en kreativ proces kan give problemer, da økonomiske begrænsninger kan begrænse kreativiteten.  
Det er min erfaring, at det ikke gavner kvaliteten i et projekt.  

Men jeg hjælper naturligvis gerne med at lave et overslags budget på en given opgave, ligesom jeg også meget gerne giver nogle priseksempler på tidligere projekter, så vi er forventningsafstemt.